ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Проектът следва приетата от Министерство на образованието и науката (МОН) Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г., насочена към постигането на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и включва всички области на ученето и насоките на рамковата програма „Хоризонт 2020“  на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновации. 

Националната стратегията за развитие на научните изследвания е разработена с разбирането, че научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са двигател на съвременната икономика в модерните общества. Стратегията е съобразена с целите на Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация, насочени към повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия чрез укрепване на научния капацитет; на съвместни финансови инструменти в подкрепа на науката и иновациите и изграждане на центрове по компетентност в приоритетни за икономиката области.

Националната научна стратегия има за цел да създаде условия и подходяща среда за осигуряване на качествени научни изследвания чрез концентрация на ресурси в приоритетни области и чрез мерки за изграждане на ново поколение учени.

 

Image

ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Подходи за постигане на изследователските цели на проекта са:

 • Проучване на актуални проблеми по изследваната проблематика;
 • Проучване на текущото състояние на ученето през целия живот в страната и в чужбина; сравнителен анализ;
 • Автентично обследване (изучаване), включващо широк спектър от образователни техники на преподаване, фокусирани върху свързването на научно-теоретичното познание и приложението му в реални проблеми;
 • Използване на комуникационния модел за измерване на ефективността на интерактивната образователна среда;
 • Обмяна на опит и добри практики, чрез изследователски посещения на екипа в центрове за следдипломна квалификация, професионално и продължаващо обучение, намиращи се в страната и в чужбина;
 • Наблюдения от работни посещения и интервюта с представители на образователните и културните институции;
 • Дискусия с представители на образователните, културните и творческите институции и с таргет групите;
 • Провеждане на интерактивни интервюта, които са гъвкави и адаптивни и дават възможност за натрупване на множество допълнителна информация, важна за анализа. Форматът на провеждане позволява приложение на игра, различни аспекти от опита на интервюираните, разглеждане и на различни въпроси, споделяне на личен жизнен опит.

ОПИСАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Проектът „Комуникационен модел за интерактивна образователна среда  за непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии” е разработен в съответствие с програмите „Учене през целия живот“ и „Хоризонт 2020“ има следните цели:

 • Постигане на широка обществена информираност за целите и задачите на проекта и за неговата обществена значимост;
 • Информиране за постигнати  резултати и въздействия на проекта и стимулиране на тяхното мултиплициране;
 • Създаване на необходима нагласа и привличане на партньори за бъдещо развитие на проектните идеи;
 • Осъществяване на Комуникационна стратегия, която има своето визуално, вербално, събитийно и контекстно измерение;
 • Разработване на комуникационен модел на интерактивна образователна среда за личностно и общностно развитие в процеса на учене през целия живот в сферата на културните и творчески индустрии;
 • Съчетаване на традиционни и иновативни образователни ресурси, което да допринесе за изграждането на благоприятна интерактивна образователна среда за провеждане на непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение;
 • Създаване на възможности за постоянно обучение в сферата на културните и творчески индустрии с цел повишаване на квалификацията и уменията на обучаващия и научен персонал;
 • Реализиране на съвместни програми за обучение и практика между образователните, културни и творчески институции;
 • Гарантиране на свободно движение на интелектуален капитал и създаване на благоприятна среда за провеждане на следдипломно, професионално и продължаващо обучение;
 • Насърчаване на  изследователския интерес на обучаващите се чрез участие в различни проекти и инициативи, свързани със следдипломното професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творческите индустрии;
 • Проучване на условията за създаване на иновативна образователна и комуникационно- информационна среда, допринасяща за подобряване на основните изграждащи фактори  за обучение в сферата на културните и творчески индустрии;
 • Утвърждаване на нова визия за учене през целия живот;
 • Повишаване на интереса, информираността и достъпа на потенциалните потребители до интерактивни форми на обучение в сферата на културните и творчески индустрии;
 • Обосноваване на необходимостта от включване на учебно-образователния процес на иновативни подходи, интерактивни форми на обучение и алтернативни учебни  програми;
 • Анализиране на водещи практики и тенденции за изучаване на чуждия опит в ученето през целия живот и взаимодействието между структурните елементи на системите на културата, образованието и изкуството в страните от Европейския съюз;
 • Издирване, изследване и анализ на информационните и научни източници по темата;
 • Изследване и анализ на съществуващия към момента опит в областта на непрекъснатото и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творческите индустрии;
 • Обмяна на опит и добри практики с утвърдени наши и чужди специалисти в изследваната област;
 • Интегриране на национални и международни партньорски мрежи от културни и творчески институции, в които да се провежда интерактивно професионално и продължаващо обучение;

Многопластовите проблеми, възникващи в бързоразвиващата се образователна среда, залегнали в изследваната проблематика, налагат интердисциплинен подход за успешната реализация на поставените задачи в областта на информационната грамотност, организационната комуникация, реториката, хуманитарните и социалните науки, които са в синхрон с научния капацитет на проектния колектив.

Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.