Библиография на научни публикации по проект <Комуникационен модел на интерактивна образователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии>

 

  1. Велев, Евгени. Визуална култура и културни политики в условията на новата геополитическа и социокултурна ситуация на Балканите и Югоизточна Европа в контекста на образованието по изкуствата и културата през целия живот. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство = Modern dimensions in European education and research area : Т. 5. Сборник с доклади от XI международен пътуващ семинар на УниБИТ, България – Гърция, 29 май – 5 юни, 2017 г. София : За буквите – О писменехь, 2017, с. 161-16
  2. Павлова, Иванка, Иванка Янкова, Румелина Василева. Комуникационна образователна среда за професионалисти през ХХI век – споделена отговорност за качество. // Ролята на ЮНЕСКО за развитието на образованието, науката и културата в Република България : Сборник с доклади от научен семинар, поведен на 24.05.2017 г. в Париж. Състав. Д. Стоянова, М. Павлова, К. Босакова, Р. Йотова. София : АИ За буквите – О писменехь, 2017, с. 40-55.
  3. Павлова, Иванка, Иванка Янкова, Силвия Станчева. Комуникационен модел на интерактивна образователна среда. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство = Modern dimensions in European education and research area : Т. 5. Сборник с доклади от XI международен пътуващ семинар на УниБИТ, България – Гърция, 29 май – 5 юни, 2017 г. София : За буквите – О писменехь, 2017, с. 40-47.
  4. Павлова, Иванка, Иванка Янкова, Силвия Станчева. Насоките на ЮНЕСКО за интерактивни образователни процеси, приложени в УниБИТ. // Ролята на ЮНЕСКО за развитието на образованието, науката и културата в Република България : Сборник с доклади от научен семинар, поведен на 24.05.2017 г. в Париж. Състав. Д. Стоянова, М. Павлова, К. Босакова, Р. Йотова. София : АИ За буквите – О писменехь, 2017, с. 27-39.
  5. Станчева, Силвия, Камелия Нушева, Боряна Хаджиева. Професионалното и продължаващото обучение в сферата на културните и творчески индустрии – възможности за професионална реализация. // Европейски измерения на образователното и научно пространство. Културни връзки между България и Суверенния военен орден на хоспиталиерите на свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта : Международен пътуващ семинар на УниБИТ, 18 – 23 май 2018 г., Рим, Италия (под печат)
  6. Янкова, Иванка, Деница Димитрова. Опитът на УниБИТ в професионалната подготовка и квалификация на библиотечните специалисти. // Библиотеките – национална идентичност и многообразие : Доклади от XXVII Нац. конф. на ББИА, София, 8-9 юни 2017 г. [София] : ББИА, 2017, с. 31-36. URL: <https://www.lib.bg/publish/BBIA/sbornik_konf_2017.pdf>
  7. Янкова, Иванка, Румелина Василева, Косара Илиева. Проблемът „маркетинг на обществените медии“ и новите компетенции. // Европейски измерения на образователното и научно пространство. Културни връзки между България и Суверенния военен орден на хоспиталиерите на свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта : Международен пътуващ семинар на УниБИТ, 18 – 23 май 2018 г., Рим, Италия (под печат)
  8. Vasileva, Rumelina, Kamelia Nusheva, Ivanka Yankova, Ivanka Pavlova. Innovative Opportunities of the Contemporary Interactive Educational Environment in the Area of Cultural and Creative Industries. // EDULEARN17 Proceedings of 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2nd – 4th of July, 2018, Palma de Mallorca, Spain. [In print]
  9. Yankova, Ivanka, Dobrinka Stoykova, Rumelina Vasileva, Silvia Stancheva. Informatıon Lıteracy for Developıng Skılls to Organıze Advocacy Campaıgns ın Lıbrarıes, Based on Interactıve Communıcatıon Model Used ın Vocatıonal and Contınuıng Traınıng. // ECIL. The Fifth European Conference on Information Literacy, September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France : Abstracts. Eds. S. Špiranec, S. Kurbanoğlu, J. Boustany, E. Grassian, D. Mizrachi, L.Roy, D. Kos. Saint-Malo : Information Literacy Association (InLitAs), 2017, p. 151. URL: <http://ecil2017.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/ECIL-2017-Book-of-abstracts.pdf>
  10. Yankova, Ivanka, Rumelina Vasileva, Tzvetelina Dimitrova, Stoyan Denchev, Silviya Stancheva. New Vision for Flexible Dual Vocational Education and Training. // ICERI2017 Proceedings of 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 16th-18th November 2017, Seville, Spain, pp. 8263- 8272.

Е-СБОРНИК

 

Loading...

АНАЛИЗИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ

 

Loading...

МЕЖДУНАРОДНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

Loading...Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2017 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.